Custom Search
 

สื่อโฆษณาป้ายรถโดยสาร ( Bus Shelter )

                  ใช้รูปแบบการนำเสนอด้วยป้ายด้านหลังที่รอรถโดยสาร ขนาด 1.2 x 4 เมตร ซึ่งมีอยู่ทั่วเมืองใน
แต่ละจังหวัด โดยจะอยู่ตามจุดสำคัญๆ เช่น หน้าโรงเรียน , ศูนย์การค้า , ตลาดสด , ศูนย์ราชการ
                  จังหวัดที่นำเสนอ เช่น จ.อุบลราชธานี , จ.ขอนแก่น , จ.อุดรธานี , จ.พิษณุโลก ,จ.นครสวรรค์ ,
จ.เชียงใหม่ , จ.เชียงราย , จ.สุราษฎร์ธานี , จ.นครศรีธรรมราช , จ.สงขลา ฯลฯ

Full Screen Mode


 

 

     
จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design